Press for English     

awards
birger award

•פרס אקו"ם ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הספרות ליצירה "בטן מלאה דמעות"
•פרס על שם ראש ממשלה לוי אשכול לספרות
•פרס על שם רפאל פטאי לעבודת התזה "מסורות החינוך של יהודי אתיופיה:
דינאמיקות של המשכיות ושינוי" תש"ע
•פרס הצטיינות בלימודים לשנת תשס"ט מטעם האוניברסיטה העברית
•פרס על שם רפאל פטאי למחקר בפולקלור יהודי לשנת הלימודים תשס"ח
•פרס על שם טרודי בירגר לספר ילדים עבור "בנו של צייד האריות" ביריד הספרים הבינלאומי ה-22 בשנת 2005
•"ילדת הקשת בענן" נבחר שני במצעד הספרים בבתי הספר בתשס"ג
•ציון לשבח בפרס זאב 2002 עבור הספר "ילדת הקשת בענן"
•עיטור אנדרסון לשנת 2002 עבור הספר "ילדת הקשת בענן"

naomis_books@yahoo.com        050-6214941
עיצוב ובניית האתר: בקי ליטמן-רואה    www.littman.co.il